Scholen Sport Cultuur

 
Scholen

Vanaf 2008 zijn combinatiefuncties in het onderwijs, sport en cultuur ingevoerd. De inzet van buurtsportcoaches in het onderwijs stimuleert de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) sinds 2013 verder. Deze Onderwijsagenda SBGL heeft als doel een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom po-, vo- en mbo-scholen. De buurtsportcoach kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Achtergrond en ambities per sector:
Primair onderwijs

37% van de combinatiefunctionarissen is in 2011 werkzaam in het primair onderwijs (po). De doelstelling voor het po was 34%. De doelstelling voor het po is daarmee ruim gehaald. Vanuit de sector po zet de Onderwijsagenda SBGL in op het realiseren van de onderstaande doelen. In 2016:

  • Voldoet minimaal 53% (nu 47%) van de leerlingen aan de beweegnorm;
  • Hebben minimaal 450 basisscholen de toekenning Vignet Gezonde School;
  • Voldoen alle po-scholen aan de minimumnorm voor lichamelijke opvoeding (groepen 1 en 2 dagelijks en de groepen 3 t/m 8 twee keer drie kwartier en leerlingen uit het speciaal onderwijs drie keer per week drie kwartier);
  • Werken po-scholen zoveel mogelijk samen met binnen en buitenschoolse sport- en beweegaanbieders;
  • Geven bevoegde (vak)leerkrachten de lo-lessen.

Voortgezet onderwijs
5% van de combinatiefunctionarissen werkt in 2011  in het voortgezet onderwijs (vo). De doelstelling voor het vo was 10%. Voor het vo ligt de focus de komende jaren op:

  • Jongeren verleiden om meer te sporten, met specifieke aandacht voor beroepsgerichte leerwegen vmbo en praktijkonderwijs; 
  • Vakleerkrachten professionaliseren;
  • Beter en uitgebreider aanbod van schoolsportactiviteiten bieden.

Middelbaar beroepsonderwijs
Sinds 2012 biedt de Brede impuls combinatiefuncties mogelijkheden voor buurtsportcoaches in de mbo-sector. Voor het mbo ligt de focus de komende jaren op:

  • Bewustzijn bij bestuurders vergroten;
  • De 5%-doelstelling implementeren binnen de doelen van vitaal burgerschap. Dit houdt in dat 5% van de netto onderwijstijd bestaat uit sportieve lesuren, die verankerd zijn in de studiegids.

Ondersteuning onderwijs
Combifuncties Onderwijs richtte zich, met subsidie van het ministerie van OCW, van 2008 tot en met 2012 op het primair en voortgezet onderwijs. Vanaf januari 2013 richt Combifuncties Onderwijs zich ook op de mbo-sector en voert haar activiteiten uit in opdracht van de Onderwijsagenda SBGL

Voor vragen kunt u contact opnemen.

 

> NIEUWSBERICHTEN
1 juli 2016
Let op: deze site wordt niet meer onderhouden
15 januari 2016
Netwerkbijeenkomst Gezonde School op 28 januari
17 november 2015
Combinatiefuncties in steeds meer gemeenten
17 november 2015
Primair onderwijs heeft baat bij combinatiefuncties
17 november 2015
Laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk
Created by Relaxweb - SpinMore